Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Działa na zasadach podobnych do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), w oparciu o te same przepisy ustawy, ale z pewnymi wyjątkami dającymi większą elastyczność działania. Dzięki temu SFIO może w określonych przypadkach m.in.: 1) zawęzić krąg inwestorów; 2) określić warunki i terminy odkupywania jednostek uczestnictwa; 3) stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne charakterystyczne dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ); 4) lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. W formule specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego działa Investor Parasol SFIO z wydzielonymi subfunduszami. Część subfunduszy ma możliwość lokowania do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, umożliwiając łatwy dostęp do perspektywicznych rynków, np. Turcji, Chin, Indii, Brazylii, czy złota.