Sprawozdanie finansowe funduszu

Przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres sprawozdawczy, sytuację majątkową i finansową funduszu inwestycyjnego. Sprawozdania sporządzane są zgodnie z polityką rachunkowości, wynikającą z ustawy o rachunkowości, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych funduszu i w zgodzie z postanowieniami statutu funduszu. Badane są przez niezależnego audytora, którego opinia jest dołączana do sprawozdania. Sprawozdania sporządzane są cyklicznie, ich częstotliwość jest zależna od formy prawnej funduszu.