Statut funduszu inwestycyjnego

Sporządzany jest w formie aktu notarialnego, określa warunki i zasady działania funduszu inwestycyjnego. W statucie znajdują się m.in. dane funduszu, towarzystwa, depozytariusza, innych podmiotów, które wykonują istotne czynności na rzecz funduszu, np. zarządzanie portfelem, prowadzenie rejestrów/ ewidencji uczestników, księgowość i in. Statut określa m.in. cel inwestycyjny, zasady polityki inwestycyjnej, możliwość i warunki wypłacania dochodów, koszty i sposób ich naliczania, częstotliwość i metody wycen, wysokość i sposób wpłat, prawa uczestników, sposób udostępniania informacji, czy ogłaszania zmian w samym statucie.