Subfundusz

Wydzielona część funduszu inwestycyjnego charakteryzująca się własną polityką i portfelem inwestycyjnym. Każdy subfundusz posiada swoje oznaczenie, subrejestry uczestników funduszu, własne zobowiązania. Subfundusze w ramach jednego funduszu inwestycyjnego podlegają tej samej częstotliwości i sposobie dokonywania wycen aktywów, jednakowym zasadom zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu. Subfundusz nie posiada własnej osobowości prawnej. W ofercie Investors TFI dostępny jest fundusz Investor Parasol SFIO z wydzielonymi subfunduszami.