Tabela opłat

Określa, zwykle procentowo i opisuje opłaty ponoszone bezpośrednio przez inwestora lub przez fundusz. Tabele opłat znajdują się w dokumentach prawnych funduszy, w statutach, prospektach, kluczowych informacjach dla inwestora oraz w dokumentach informacyjnych, np. kartach funduszy lub zbiorczo w formie oddzielnej tabeli opłat. Inwestor ponosi bezpośrednio z reguły opłaty manipulacyjne: za nabycie, odkupienie, wyrównawcze przy zamianie lub konwersji. Fundusz ponosi opłaty stałe lub/i zmienne na rzecz podmiotu zarządzającego, zwykle towarzystwa oraz na rzecz innych podmiotów go obsługujących. Opłaty mogą być zróżnicowane w ramach jednego funduszu, np. ze względu na występowanie subfunduszy, kategorii jednostek uczestnictwa, wysokość wpłat wnoszonych do funduszu. Zbiorcza tabela opłat funduszy Investors TFI znajduje się w sekcji Informacje i Dokumenty.