Terminy realizacji zleceń

Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa realizuje agent transferowy. W przypadku funduszy Investors TFI jest to firma ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Termin realizacji zleceń określony jest w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia, a w przypadku zleceń nabycia od dnia ich odkupienia. Agent transferowy realizuje zlecenia niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w dniu, w którym zlecenie nabycia zostało opłacone i nie wcześniej niż następnego dnia wyceny po otrzymaniu przez agenta transferowego zlecenia innego niż nabycie, tj. zlecenia konwersji, zamiany lub odkupienia. Należy pamiętać, że zlecenia realizowane są w dni, w których odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie („dni wyceny”) i to one są dniami "roboczymi" dla agenta transferowego i funduszy. W przypadku zleceń dotyczących certyfikatów inwestycyjnych dla każdego funduszu reguluje to jego statut, ew. dodatkowo regulamin właściwego domu maklerskiego, jeżeli dotyczy to zleceń giełdowych z rachunku papierów wartościowych.