Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Zajmuje się tworzeniem, zarządzaniem i reprezentowaniem funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, w tym pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo zatrudnia wykwalifikowane osoby, które podejmują decyzje dotyczące lokat inwestycyjnych funduszy. W określonych przypadka może zlecić zarządzanie portfelem funduszu zewnętrznej firmie. Towarzystwem może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie takiej działalności.