Uczestnik funduszu

Osoba, która za wpłatę wniesioną do funduszu nabyła jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz w rejestrze lub ewidencji uczestników są zapisane jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.