Umorzenie certyfikatów

Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Oznacza to, że zmniejsza się liczba dostępnych, wyemitowanych certyfikatów. Wykup może nastąpić na żądanie uczestnika lub niezależnie od zgłoszenia żądania, jeżeli stanowi tak statut funduszu. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty w pełni opłacone.