Ustawy regulujące rynek

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Ustawa z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych.