Wartość aktywów netto

Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny. Wyliczana jest także dla jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego, poprzez podzielenie wartości aktywów netto funduszu w dniu wyceny przez liczbę jednostek lub certyfikatów zapisanych na rejestrze lub ewidencji uczestników w dniu wyceny.