Wycena majątku funduszu

Jest to ustalenie wartości aktywów funduszu. Metoda ustalenia wartości oraz terminy określone są w statucie każdego funduszu. Mogą one się istotnie różnić ze względu na rodzaj lokat, częstotliwość ich wycen.