Zbywanie jednostek

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika (uczestnik nabywa jednostki), z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Statut funduszu może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. Fundusz może też zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich. Fundusze Investors TFI zbywają jednostki uczestnictwa w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.