Zgromadzenie inwestorów

W funduszu inwestycyjnym zamkniętym organem kontrolnym jest rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów. Zgromadzenie inwestorów m.in. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, wyraża zgodę m.in. na: zmianę depozytariusza, zmiany statutu, emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych, emisję obligacji. Może również podjąć uchwałę o rozwiązaniu funduszu. Do udziału w zgromadzeniu inwestorów uprawnieni są uczestnicy funduszu, zgromadzenie zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem. Zwołania zgromadzenia inwestorów mogą domagać się także uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych.