Zgromadzenie uczestników

W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia zgody na: rozpoczęcie, zmianę lub zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, a także połączenie krajowe i transgraniczne funduszy, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo lub spółkę zarządzającą. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym. Jest ono ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia.