Zwrot środków z IKE

Zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Zwrotowi podlegają zgromadzone środki pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową zawierającą wpłatę z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.