Ochrona przed inflacją

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Obligacja to dłużny instrument finansowy. Na jego podstawie emitent (dłużnik) zaciąga zobowiązanie (dług) u obligatariusza (właściciela obligacji) na z góry określony czas, wypłacając mu w zamian wynagrodzenie (odsetki). Najbardziej znane na rynku są obligacje skarbowe, czyli takie, które emituje Skarb Państwa. Z tego sposobu pozyskiwania pieniędzy korzystają też duże miasta, samorządy, instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa. Obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa określa się mianem obligacji korporacyjnych. Mikołaj StępniewskiZarządzający Funduszami

Dlaczego fundusze obligacji

Rola funduszy dłużnych

Rola funduszy dłużnych

Ten rodzaj funduszy wybierają często osoby, którym zależy na zachowaniu wartości majątku, ochronie przed inflacją i zmianami stóp procentowych. Jest to także efektywny substytut lokaty bankowej lub rachunku bieżącego do zarządzania nadwyżkami środków pieniężnych. Dywersyfikuje portfele inwestycyjne i stabilizuje ich wyniki w dłuższym terminie.

Charakter lokat

Charakter lokat

Fundusze obligacyjne skupiają swoje inwestycje na papierach dłużnych: obligacjach, bonach skarbowych, listach zastawnych itp. Dzięki takiej konstrukcji portfela, inwestycje w tego typu fundusze cechuje dużo bardziej stabilny wzrost wartości, niż w przypadku funduszy akcyjnych i mieszanych. Ceną tej stabilności jest jednak dużo niższa, niż w przypadku wymienionych funduszy, oczekiwana stopa zwrotu.

Określenie i sposób wypłaty zysku z obligacji

Określenie i sposób wypłaty zysku z obligacji

  • stałe oprocentowanie: nie zmienia się aż do momentu wykupu, wypłacane jest w z góry określony sposób, np. kwartalnie lub rocznie,
  • zmienne oprocentowanie: uzależnione jest od określonego wskaźnika w okresie poprzedzającym wypłatę odsetek, np. kwartalnie lub rocznie o wskaźnik inflacji, rentowności bonów skarbowych lub inny ustalony,
  • zerokuponowe: odsetki nie są wypłacane, a obligacje sprzedawane są po cenie niższej niż wartość nominalna, po której są wykupywane, np. obligacja sprzedawana jest za 90 tys.zł, a po roku wykupywana za 100 tys.zł

INVESTOR OGLIGACJI

WIĘCEJ O FUNDUSZU

INVESTOR OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

WIĘCEJ O FUNDUSZU

INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS

WIĘCEJ O FUNDUSZU

 

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu obligacjii? Fundusze Investors realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR OBLIGACJI

KUP INVESTOR OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

KUP INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS