Zamiast lokaty w banku

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Podstawowa rola, jaką spełnia rynek pieniężny, to zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom tego rynku. Mikołaj StępniewskiZarządzający Funduszami

Dlaczego fundusze pieniężne

Rola funduszy pieniężnych

Rola funduszy pieniężnych

Fundusze pieniężne wybierają często osoby rozważające założenie lokaty bankowej lub rachunku bieżącego do zarządzania nadwyżkami środków pieniężnych, a także w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Są one składnikiem służącym zarządzaniu płynnością i stabilizacji wyników portfela.

Brak opłat manipulacyjnych

Brak opłat manipulacyjnych

Brak kosztów związanych z zakupem i sprzedażą jednostek uczestnictwa Investor Gotówkowy i Investor Płynna Lokata.

Charakter lokat

Charakter lokat

Inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe najlepszych jakościowo emitentów z krótkimi terminami zapadalności, osiągając tym samym najwyższy stopień bezpieczeństwa. Kosztem tego bezpieczeństwa jest jednak niska, choć najbardziej stabilna i przewidywalna stopa zwrotu z tego typu inwestycji, oscylująca w okolicy oprocentowania depozytów bankowych. Przewagą takich funduszy nad lokatami bankowymi jest nieograniczona płynność inwestycji rozumiana jako możliwość natychmiastowego wycofania środków bez jakiejkolwiek utraty uzyskanych korzyści.

Podstawowe instrumenty rynku pieniężnego

Podstawowe instrumenty rynku pieniężnego

  • bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa najczęściej na okres 13, 26 i 52 tygodni, atrakcyjność wynika z małego ryzyka inwestycji, atrakcyjnego oprocentowania oraz wysokiej płynności,
  • bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski, dominują bony emitowane na 14 dni,
  • certyfikaty depozytowe emitowane przez bank, zbywalne oraz wystawiane na okaziciela, forma ta jest bardzo wygodna dla inwestora, gdyż może on w każdej chwili upłynnić certyfikat na rynku,
  • krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw o charakterze dyskontowym, emitowane przez podmioty gospodarcze i następnie sprzedawane za pośrednictwem agenta w celu finansowania bieżącej działalności emitenta o wysokiej wiarygodności kredytowej

INVESTOR PŁYNNA LOKATA

WIĘCEJ O FUNDUSZU

INVESTOR GOTÓWKOWY

WIĘCEJ O FUNDUSZU

 

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Chcesz ulokować środki w funduszu o charakterze pieniężnym? Investor Płynna Lokata oraz investor Gotówkowy realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oba subfundusze dostępne są w ramach funduszy parasolowych.

KUP INVESTOR PŁYNNA LOKATA

KUP INVESTOR GOTÓWKOWY