Eksperci nie pozostawiają złudzeń, wysokość emerytury nie sięgnie nawet połowy naszych obecnych pensji, a dla wielu z nas będzie to ok. 1/3 zarobków. Naturalnym sposobem dbania o własną przyszłość jest samodzielne oszczędzanie w myśl zasady „jeśli chcesz liczyć na więcej, licz na siebie”.

19% zysku więcej

19% zysku więcej

Konta IKE zostały wprowadzone, żeby promować systematyczne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Inwestujesz jak w zwykłe fundusze, przy jednoczesnej korzyści podatkowej. Oznacza to, że pracuje cały kapitał, a Ty nie zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie dodatkowej emerytury.

Wzrost kapitału

Wzrost kapitału

Masz dostęp do 9 funduszy, o zróżnicowanych strategiach. Wybierasz jeden lub kilka z nich. Środki pomiędzy funduszami możesz elastycznie przenosić. Wpłat dokonujesz kiedy chcesz i decydujesz o ich wysokości, przy czym min. wpłata to 100 zł, a w całym 2021 roku możesz wpłacić 15 777 zł.
Świadczenia emerytalne

Świadczenia emerytalne

Po nabyciu uprawnień, możesz wypłacać emeryturę w ratach, co 1-3-6-12 miesięcy lub jednorazowo cały kapitał. Gdybyś chciał wcześniej wypłacić pieniądze, możesz to zrobić, ale zapłacisz podatek od zysków jak przy innych inwestycjach kapitałowych.

Dziedziczenie środków

Dziedziczenie środków

Możesz wskazać osoby, które w razie Twojej śmierci otrzymają oszczędności IKE. Co istotne, taka wypłata nie będzie obciążona podatkiem od spadków i darowizn.

Regulamin IKE

Regulamin IKE

Szczegółowe zasady prowadzenia IKE przez fundusze Investors TFI określa Regulamin.

Dystrybutorzy przyjmujący zlecenia

Dystrybutorzy przyjmujący zlecenia

Investors TFI S.A.
iWealth Management Sp. z o.o.
Santander Bank Polska S.A.
Willard Capital Management Sp. z o.o.
NOVO Finance Sp.z o.o.
Qvalue Sp. z o.o.
Trójmiejska Kancelaria Finansowa
F-Trust S.A.
Apollin Sp. z o.o.
Niezależny Dom Maklerski S.A.
Finance Navigator Sp. z o.o.
Prime Selection Dom Maklerski S.A.
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 • Kto może oszczędzać w IKE

  Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni musi dodatkowo uzyskiwać dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Osoba fizyczna, która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do PPE, nie może w tym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE.

 • W ilu IKE można oszczędzać

  Jednocześnie można oszczędzać na jednym IKE. Istnieje możliwość przeniesienia środków do IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową. W tym wypadku należy zawrzeć drugą umowę IKE, a następnie zlecić transfer środków do nowego IKE.

 • Wpłaty na IKE

  Pierwsza i każda kolejna wpłata nie może być mniejsza niż 100 złotych. Kwota maksymalnej wysokości wpłat na IKE w 2021 roku wynosi 15 777 zł. Jest ona ogłaszana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W przypadku małoletniego, dodatkowo nie może przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Limit wpłat nie ma zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych.

 • Nadwyżki wpłat na IKE

  Zgodnie ze złożoną dyspozycją oszczędzającego nadwyżka ponad roczny limit wpłat może być przekazana na jego rachunek bankowy lub do wskazanego funduszu (poza IKE).

 • Alokacja wpłat

  Wpłaty w ramach IKE mogą być lokowane jednocześnie nie więcej niż w 4 (sub-)fundusze, przy czym na każdy (sub)fundusz musi być lokowane min. 10% wpłat. Zmiany alokacji środków można dokonywać nie częściej niż 12 razy w danym roku kalendarzowym. Zmiana alokacji powoduje automatyczną realokację środków dotychczas zgromadzonych na IKE.

 • Fundusze w IKE

  Wyboru można dokonać spośród 9 subfunduszy, o zróżnicowanych strategiach: Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Akcji, Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

 • Wypłaty z IKE - emerytalna

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE, poza sytuacjami szczególnymi, następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. Wypłata może być dokonywana jednorazowo albo w ratach, do wyboru co 1-3-6-12 miesięcy, aż do wypłaty wszystkich środków.

 • Wypłata z IKE - transferowa

  Szczególnym rodzajem wypłaty jest wypłata transferowa dokonana po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego. W przypadku takiej wypłaty nie obowiązują roczne limity wpłat.

 • Wypłata z IKE – zwrot

  Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Zwrotowi podlegają zgromadzone środki pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową zawierającą wpłatę z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

 • Dziedziczenie środków

  Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. W przypadku braku wskazania przez oszczędzającego osób uprawnionych, środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku.

 • Koszty i opłaty

  Koszty obciążające środki zgromadzone na IKE są określone w Statucie każdego funduszu. Za zawarcie Umowy o prowadzenie IKE, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 80 zł. Opłata pobierana jest od pierwszej wpłaty, w tym ze środków pochodzących z wypłaty transferowej. W przypadku zawarcia Umowy IKE za pośrednictwem Towarzystwa opłata za zawarcie Umowy nie jest pobierana. Przy nabyciu, odkupieniu jednostek uczestnictwa, w tym konwersji/zamiany dokonanej w związku ze zmianą alokacji nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Jednak w przypadku, dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE, Towarzystwo pobiera dodatkową opłatę w wysokości 5% tych środków.