Oferujemy kompleksowe rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb współczesnych inwestorów, którzy efektywnie dywersyfikują portfele.

Wzrost wartości oparty o staranną selekcję aktywów

Wzrost wartości oparty o staranną selekcję aktywów

Kładziemy nacisk na wiedzę i doświadczenie zarządzających, którzy starannie dobierają aktywa rokujące wzrost wartości, przy jednoczesnej kontroli ryzyka. To podejście zakłada średnio- i długoterminowy horyzont, w którym ograniczamy rolę zmiennej alokacji, tzw. „timingu”. Strategia ta ma odzwierciedlenie głównie w funduszach o specyfice regionalnej lub sektorowej:

  • akcji polskich i regionu Europy, gdzie posiadamy duże doświadczenie i wysokie kompetencje analityczne w zakresie rynków i samych spółek, także tych które nie są pokryte analizami domów maklerskich;

  • akcji rynków wschodzących, przy relatywnie bardziej pasywnym zarządzaniu; w tym przypadku zarządzający skupiają się na analizie makroekonomicznych perspektywicznych rynków i doborze właściwych, płynnych instrumentów zbiorowego inwestowania;

  • instrumentów dłużnych i pieniężnych, gdzie istotna jest selekcja emitentów i kontrola ryzyka

Podejście typu absolute return i strategie alternatywne

Podejście typu absolute return i strategie alternatywne

Stosujemy sprawdzone za granicą, choć jak na polski rynek nadal autorskie rozwiązania, które najczęściej nie odwołują się do wzorca (benchmarku) pojedynczego rynku. Zaletą tego podejścia jest zmniejszenie korelacji z wynikami głównych rynków, aktywna kontrola ryzyka, a w wielu przypadkach także acykliczność. Pozwala to lepiej dywersyfikować portfele inwestycyjne, szczególnie w okresach dużej zmienności rynkowej. Ze względu na stosowane strategie i szerszy katalog instrumentów, występują one w formule funduszy zamkniętych, dostępnych dla węższego grona inwestorów. Strategie alternatywne mają odzwierciedlenie w funduszach typu:

  • absolute return, globalnej alokacji, algorytmicznych bazujących na kombinacji różnych instrumentów, pozycji długich i krótkich, zmiennej alokacji lub
  • złota, private equity bazujących na wzroście wartości wyselekcjonowanych aktywów alternatywnych