Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Turcja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Turcja

Informujemy, że z powodu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Turcja, wynikającego z przyczyn niezależnych od Funduszu, w dniu wyceny przypadającym 8 lutego 2023 r. Fundusz, działając na podstawie Artykułu 24 ust. 15 oraz ust. 16, oraz Artykułu 25 ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, podjął d

Od dnia wyceny przypadającego 8 lutego 2023 r. (tj. od dnia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja) do dnia wyceny przypadającego nie później niż 22 lutego 2023 r., nie będą realizowane zlecenia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja, a także zlecenia konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa zarówno z subfunduszu Investor Turcja, jak i do subfunduszu Investor Turcja.

Po ustaniu przesłanki zawieszenia (tj. po wznowieniu notowań i obrotu na tureckiej giełdzie papierów wartościowych), Fundusz postanowi o wznowieniu możliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja, o czym poinformuje na stronie internetowej www.investors.pl wskazując dzień wznowienia.

Ponadto informujemy, że wszystkie zlecenia niezrealizowane na dzień niniejszego ogłoszenia, złożone i otrzymane przez Fundusz do dnia 6 lutego 2023 r. do godziny 23.59, zostaną zrealizowane według wyceny z dnia 7 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek Investor Turcja

W przypadku zleceń odkupienia, konwersji lub zamiany złożonych od dnia 7 lutego 2023 r., informujemy, iż zgodnie z punktem III.6.5 Prospektu ,Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie wcześniej niż w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnika, nie później jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia”. Zgodnie zaś z art. 90 ust 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjni (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.) do przywołanego wyżej terminu 7 dni nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek, zlecenia odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja złożone od dnia 7 lutego 2023 r. będą mogły zostać zrealizowane w maksymalnym okresie 7 dni od dnia wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Turcja.

W przypadku dalszego braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, po uzyskaniu zgody Komisji, zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa subfundusz Investor Turcja może zostać zawieszone na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.