Investor Quality | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-05-3189,4 mln PLN
27 lutego 2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy funduszu na Investor Quality. Wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach nie mających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki270,22
Stopa zwrotu
1 dzień-0,26%
1 miesiąc2,47%
3 miesiące1,45%
6 miesięcy12,74%
Od początku roku11,15%
1 rok22,63%
3 lata29,55%
5 lat44,51%
Od pierwszej wyceny
2008-10-07
170,17%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki141,44
Stopa zwrotu
1 dzień-0,26%
1 miesiąc2,52%
3 miesiące1,54%
6 miesięcy12,99%
Od początku roku11,37%
1 rok23,55%
Od pierwszej wyceny
2022-12-28
42,58%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki145,39
Stopa zwrotu
1 dzień-0,25%
1 miesiąc2,58%
3 miesiące1,41%
6 miesięcy13,71%
Od początku roku12,11%
1 rok25,28%
Od pierwszej wyceny
2022-12-28
46,56%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki136,34
Stopa zwrotu
1 dzień-0,26%
1 miesiąc2,57%
3 miesiące1,35%
6 miesięcy13,63%
Od początku roku11,98%
1 rok25,07%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
36,34%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz akcji.
 • Aktywa selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania.
 • Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej.

Strategia Investor Quality zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Investor Quality jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona „quality”. Grupa ta uzupełnia funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe (growth) i dochodowe (value). Spółką zaliczaną do „quality” może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

Dowiedz się więcej

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III L pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Quality dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III L.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 7.10.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik

  20% zysku Subfunduszu ponad benchmark

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Grzegorz Czekaj

  Zarządzający funduszami