Investor Oszczędnościowy | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:2/7
Aktywa na dzień:2024-03-282,3 mld PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki299,17
Stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,49%
3 miesiące1,88%
6 miesięcy4,91%
Od początku roku2,30%
1 rok9,09%
3 lata11,81%
5 lat17,34%
Od pierwszej wyceny
1999-11-15
198,81%
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki311,06
Stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,49%
3 miesiące1,88%
6 miesięcy4,99%
Od początku roku2,30%
1 rok9,37%
3 lata13,12%
5 lat20,46%
Od pierwszej wyceny
2005-05-10
85,00%
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki331,92
Stopa zwrotu
1 dzień0,07%
1 miesiąc0,55%
3 miesiące2,15%
6 miesięcy5,81%
Od początku roku2,66%
1 rok10,58%
3 lata15,22%
5 lat23,06%
Od pierwszej wyceny
2005-12-27
91,97%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
 • Aktywna selekcja emitentów
 • Konserwatywne podejście do budowy portfela

Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu funduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Investor Oszczędnościowy NIE jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Inwestycja w Investor Oszczędnościowy dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 28.03.2024

  Profil inwestora

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy obligacjimieszanych lub akcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 9 miesięcy

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III E pkt.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Oszczędnościowy
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 15.11.1999 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% (WIBOR 6M+0,5%), 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie 0%
  Opłata za zarządzanie 0,8% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Mikołaj Stępniewski

  Zarządzający funduszami