Investor Akumulacji Kapitału | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2024-03-2821,4 mln PLN
Z dniem 27.02.2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Akumulacji Kapitału. Wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki104,80
Stopa zwrotu
1 dzień0,17%
1 miesiąc-0,28%
3 miesiące0,90%
6 miesięcy6,69%
Od początku roku1,28%
1 rok11,91%
3 lata1,84%
5 lat1,21%
Od pierwszej wyceny
2015-03-16
4,81%
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki118,18
Stopa zwrotu
1 dzień0,18%
1 miesiąc-0,31%
3 miesiące0,87%
6 miesięcy6,74%
Od początku roku1,25%
1 rok11,87%
Od pierwszej wyceny
2022-12-28
18,10%
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki121,22
Stopa zwrotu
1 dzień0,24%
1 miesiąc-0,25%
3 miesiące1,12%
6 miesięcy7,85%
Od początku roku1,57%
1 rok13,82%
Od pierwszej wyceny
2022-12-28
21,14%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych.
 • Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.

Wysoki (80%) minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu funduszu ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości środków subfunduszu w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących.

Maksymalny udział akcji w portfelu funduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa funduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na polskiej giełdzie, jak również redukować ekspozycję na ryzyko przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Uzupełnieniem portfela, w ramach łącznego z częścią akcyjną limitu 20% aktywów subfunduszu, mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Ich dobór ma na celu zwiększenie dywersyfikacji portfela i uzyskanie korzyści z tytułu ekspozycji na szersze spektrum klas aktywów.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III M pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Akumulacji Kapitału dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 28.03.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • konserwatywnych, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu inwestycyjnym,
  • O średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 3 lata) i akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje i obligacje przedsiębiorstw
  • Chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy obligacjioszczędnościowych.
  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanychakcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 3 lata

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdzziale III M pkt. 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu ochrony kapitału
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE
  Początek działalności funduszu 16.03.2015 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 6% WIG, 6% MSCI World Net Total Return USD Index, 60% TBSP Index, 28% (WIBOR 6M+0,6%)
  Opłata za nabycie max. 1%
  Opłata za zarządzanie 1% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Mikołaj Stępniewski

  Zarządzający funduszami

  Michał Wiernicki

  Zarządzający funduszami

  Grzegorz Czekaj

  Zarządzający funduszami