Investor Gold FIZ

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktywa na dzień:2024-05-3143,1 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-05-31
Wycena certyfikatu1913,13
Stopa zwrotu
1 dzień1,08%
1 miesiąc1,08%
3 miesiące12,66%
6 miesięcy11,91%
Od początku roku11,10%
1 rok14,01%
3 lata6,35%
5 lat35,51%
Od pierwszej wyceny
2006-09-24
91,31%

Polityka inwestycyjna

Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu. Dodatkowo fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część a także w fundusze ETF, dające ekspozycję na rynek złota. Fundusz inwestuje w aktywa przede wszystkim poza polskim rynkiem.

Instrumenty pochodne notowane są głównie na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a akcje spółek surowcowych głównie na giełdzie w Londynie i Toronto. Część aktywów, która nie jest wykorzystywana jako depozyt zabezpieczający kontrakty terminowe oraz nie jest inwestowana w spółki wydobywcze i fundusze ETF, lokowana jest w obligacje Skarbu Państwa lub depozyty bankowe.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Informacja o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegóły funduszu

Typ funduszu Surowcowy
Typ zarządzania Aktywne
Notowania i obrót Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Wycena aktywów Na koniec miesiąca
Opłata za zarządzanie 3% p.a.
Opłata za wynik 20% zysku, pobierana jeśli zysk przekracza 15% w skali roku

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk

Zarządzający funduszami

Ogłoszenia