Investor PPK 2065 | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor PPK SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-05-311,1 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki126,19
Stopa zwrotu
1 dzień-1,02%
1 miesiąc-1,58%
3 miesiące2,52%
6 miesięcy9,84%
Od początku roku8,12%
1 rok25,01%
3 lata26,37%
Od pierwszej wyceny
2021-03-10
26,19%

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2065 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 2003-2007. 
 • W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2065 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2065 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • gromadzących środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
  • urodzonych w latach 2003-2007 (klasyfikacja przyjęta w Ustawie o PPK).

  Jeśli chcesz inwestować dodatkowe oszczędności z myślą o emeryturze - załóż IKE lub IKZE z funduszami Investors. Szukasz sposobu na zagospodarowanie nadwyżek finansowych - zainwestuj w nasze fundusze!

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol PPK SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Zdefiniowanej daty
  Typ zarządzania Aktywne
  Początek działalności funduszu 10.03.2021 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Jarosław Niedzielewski

  Zarządzający funduszami