Investor Rynków Wschodzących | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-06-288,7 mln PLN
Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy z Investor BRIC na Investor Rynków Wschodzących.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-07-11
Wycena jednostki92,60
Stopa zwrotu
1 dzień0,63%
1 miesiąc4,50%
3 miesiące5,10%
6 miesięcy9,99%
Od początku roku7,74%
1 rok10,42%
3 lata-6,22%
5 lat5,58%
Od pierwszej wyceny
2008-01-28
-7,84%
Stan na dzień:2024-07-11
Wycena jednostki106,13
Stopa zwrotu
1 dzień0,64%
1 miesiąc4,53%
3 miesiące5,16%
6 miesięcy10,12%
Od początku roku7,88%
1 rok10,98%
3 lata-4,04%
5 lat11,57%
Od pierwszej wyceny
2009-09-02
66,64%
Stan na dzień:2024-07-11
Wycena jednostki131,45
Stopa zwrotu
1 dzień0,64%
1 miesiąc4,64%
3 miesiące5,51%
6 miesięcy10,86%
Od początku roku8,65%
1 rok12,03%
3 lata-2,45%
5 lat15,31%
Od pierwszej wyceny
2010-03-31
66,94%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz funduszy
 • Ekspozycja na rynki wschodzące

Fundusz utrzymuje znaczącą bezpośrednią i pośrednią ekspozycję (minimum 70% aktywów) na rynki akcyjne krajów wchodzących w skład indeksu MSCI Emerging Markets poprzez inwestowanie w:

 • jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się,
 • jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się,
 • akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach rozwijających się.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Rynków Wschodzących dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 28.06.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek w krajach zaliczanych do rynków wschodzących,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa funduszu.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnychoszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III A.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 28.01.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% MSCI Emerging Markets Net Total Return i 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 1,4% p.a.
  Opłata za wynik

  Brak

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Kołodziejczyk

  Zarządzający funduszami