Investor Rosja (w likwidacji)

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:6/7
Aktywa na dzień:2022-01-3124,3 mln PLN
w likwidacji
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2022-02-28
Wycena jednostki83,01
Stopa zwrotu
1 dzień-36,04%
1 miesiąc-55,74%
3 miesiące-17,01%
6 miesięcy-17,01%
Od początku roku-60,37%
1 rok-17,01%
3 lata-42,57%
5 lat-44,41%
Od pierwszej wyceny
2008-10-07
-17,01%

Polityka inwestycyjna

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A. działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Funduszu w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), podjęło decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja, subfunduszu Investor Parasol SFIO.

Ogłoszenie o likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 6 grudnia 2022 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 19 maja 2023 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Struktura portfela na dzień: 28.02.2022

  Profil inwestora

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • Chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji niemieckich przedsiębiorstw.
  • Akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 7.10.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wypłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark

  90% MSCI Russia (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M

  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 1,4% p.a.
  Opłata za wynik Brak