Investors TFI | ESG

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

ESG w Investors TFI

Jako Investors TFI jesteśmy świadomi tego, że, podobnie jak w przypadku każdego uczestnika życia gospodarczego, nasza działalność może mieć wpływ na społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Naszym celem jest podejmowanie działań i decyzji inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie, czyli uwzględniających czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (czynniki ESG).

Uznajemy, że uwzględnianie czynników ESG w bieżącej działalności jest w długofalowym interesie wszystkich interesariuszy Investors TFI – klientów, pracowników, akcjonariuszy i partnerów biznesowych.

Obowiązkiem Investors TFI, jako firmy zarządzającej aktywami, jest działania w interesie klientów, którzy powierzyli nam swoje środki. Wypełnienie tego obowiązku w naszej ocenie wiąże się z uwzględnianiem w procesie inwestycyjnym zarówno analizy aspektów finansowych, jak i pozafinansowych.

Uważamy, że odpowiedzialnie zarządzane firmy są lepiej przygotowane do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej, a tym samym tworzą lepsze długoterminowe prespektywy inwestycyjne. Przedsiębiorstwa skutecznie zarządzające czynnikami ESG zapewniają większe prawdopodobieństwo tworzenia trwałej wartości w perspektywie długoterminowej.

Wierzymy, że aktywne włączenie czynników ESG w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych i przyjęcie postawy inwestora odpowiedzialnego społecznie przyczyni się do utrwalania ponadprzeciętnych długoterminowych wyników zarządzanych funduszy. Takie podejście wpisuje się w misję, która od lat przyświeca naszej działalności  - chcemy efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać powierzonymi nam pieniędzmi.