Investor Nowych Technologii | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:5/7
Aktywa na dzień:2024-05-31320,2 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki194,96
Stopa zwrotu
1 dzień-0,67%
1 miesiąc5,85%
3 miesiące2,92%
6 miesięcy12,34%
Od początku roku9,58%
1 rok10,41%
3 lata-10,72%
5 lat44,24%
Od pierwszej wyceny
2008-01-28
94,03%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki116,22
Stopa zwrotu
1 dzień-0,67%
1 miesiąc5,96%
3 miesiące3,26%
6 miesięcy13,12%
Od początku roku10,23%
1 rok11,90%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
16,22%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz akcji
 • Koncentracja na spółkach technologicznych
 • Aktywna selekcja spółek

Investor Nowych Technologii inwestuje w akcje spółek technologicznych notowanych na giełdach USA, Europy Zachodniej i w Polsce. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III D pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Nowych Technologii dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Nagrody

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji spółek nowych technologii,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy obligacjioszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III D.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 28.01.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 15% WIG, 75% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik

  20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Chudzik

  Zarządzający funduszami