Investor CEE FIZ

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktywa na dzień:2024-04-304,8 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-04-30
Wycena certyfikatu534,07
Stopa zwrotu
1 dzień0,90%
1 miesiąc0,90%
3 miesiące8,39%
6 miesięcy14,76%
Od początku roku7,15%
1 rok24,90%
3 lata14,26%
5 lat8,85%
Od pierwszej wyceny
2007-05-21
-46,59%

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Podstawę portfela stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie, które prowadzą działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Fundusz ma możliwość lokowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela.

Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od bieżącej i przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Fundusz zarządzany jest aktywnie. Inwestycje dokonywane są zgodnie ze strategią inwestycyjną Funduszu w ramach obowiązujących ograniczeń inwestycyjnych. Kryteria doboru lokat zostały określone w art. 21 Statutu Funduszu. Fundusz nie posiada benchmarku

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione w ostatnim dniu wyceny w każdym z czterech miesięcy: marzecz, czerwiec, wrzesień, gdudzień, każdego roku kalendarzowego. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożóne nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Informacja o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegóły funduszu

Typ funduszu Akcji
Typ zarządzania Aktywne
Notowania i obrót Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Wycena aktywów Na koniec miesiąca
Opłata za zarządzanie 3% p.a.
Opłata za wynik 20% zysku, pobierana jeśli zysk przekracza 15% w skali roku

Zarządzający

Łukasz Hejak

Zarządzający funduszami

Ogłoszenia