Investors TFI | Fundusze obligacji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze obligacji

Zgodnie z nazwą, inwestują przede wszystkim w obligacje, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji o stałym oprocentowaniu. 

Profil inwestora

Fundusze obligacyjne przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność od produktów oszczędnościowych, przy równocześnie większym potencjale wzrostowym. Fundusze obligacji używane są również jako sposób dywersyfikacji inwestycji w inne aktywa (przede wszystkim w akcje). Choć fundusze obligacji inwestują często w obligacje tych samych emitentów co fundusze oszczędnościowe, to ich charakterystyka jest bardziej agresywna. O różnicach pomiędzy funduszami obligacji a funduszami oszczędnościowymi dowiesz się tutaj.

  • Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne.

    Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych

    Zobacz stronę funduszu

Zobacz również

Obligacje - tylko jakie?

Czym różnią się fundusze oszczędnościowe i obligacji

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.