Investors TFI | Fundusze obligacji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze obligacji

Zgodnie z nazwą, inwestują przede wszystkim w obligacje, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji o stałym oprocentowaniu. W naszej ofercie znajdziejsz zarówno fundusz koncentrujący się na polskich papierach dłużnych, jak i inwestujący na rynkach wschodzących.

Profil inwestora

Fundusze obligacyjne przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność od produktów oszczędnościowych, przy równocześnie większym potencjale wzrostowym. Fundusze obligacji używane są również jako sposób dywersyfikacji inwestycji w inne aktywa (przede wszystkim w akcje). Choć fundusze obligacji inwestują często w obligacje tych samych emitentów co fundusze oszczędnościowe, to ich charakterystyka jest bardziej agresywna. O różnicach pomiędzy funduszami obligacji a funduszami oszczędnościowymi dowiesz się tutaj.

  • Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne.

    Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych

    Zobacz stronę funduszu

Zobacz również

Obligacje - tylko jakie?

Czym różnią się fundusze oszczędnościowe i obligacji

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.