Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-04-30369,2 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki944,37
Stopa zwrotu
1 dzień0,37%
1 miesiąc5,72%
3 miesiące8,16%
6 miesięcy17,63%
Od początku roku12,32%
1 rok33,51%
3 lata43,75%
5 lat113,72%
Od pierwszej wyceny
1998-01-05
844,37%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki1144,84
Stopa zwrotu
1 dzień0,38%
1 miesiąc5,73%
3 miesiące8,21%
6 miesięcy17,86%
Od początku roku12,39%
1 rok34,92%
3 lata49,49%
5 lat133,16%
Od pierwszej wyceny
2004-12-24
294,50%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki1506,88
Stopa zwrotu
1 dzień0,31%
1 miesiąc5,70%
3 miesiące8,76%
6 miesięcy19,70%
Od początku roku13,50%
1 rok39,33%
3 lata58,12%
5 lat147,76%
Od pierwszej wyceny
2005-09-26
349,13%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki160,66
Stopa zwrotu
1 dzień0,31%
1 miesiąc5,68%
3 miesiące8,71%
6 miesięcy19,72%
Od początku roku13,43%
1 rok39,23%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
60,66%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz akcji
 • Aktywna selekcja spółek

Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium wyboru spółek jest zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności polityka alokacji kapitału i podziału wypracowanego zysku z uwzględnieniem dywidend i skupu akcji własnych.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III D pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Inwestycja w Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2024

  Nagrody - najlepszy fundusz akcji

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnychoszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III D.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcyjny
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 05.01.1998 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 50% WIG, 20% WIGdiv, 20% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max.5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik

  20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Grzegorz Czekaj

  Zarządzający funduszami