Investor FIZ

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktywa na dzień:2024-06-3017,7 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-30
Wycena certyfikatu1042,52
Stopa zwrotu
1 dzień0,71%
1 miesiąc0,71%
3 miesiące0,83%
6 miesięcy3,22%
Od początku roku3,22%
1 rok6,78%
3 lata7,52%
5 lat9,32%
Od pierwszej wyceny
2005-09-02
4,25%

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię na rynku polskim i zagranicą. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz stosuje różne strategie, polegające m.in. na wykorzystywaniu pozycji długich i krótkich, czy kombinacji instrumentów. Pozwala to osiągać zyski nie tylko przy wzrostach indeksów, ale również podczas ich spadków.

Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. Dają one ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, umożliwiając korzystanie z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Informacja o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegóły funduszu

Typ funduszu Alternatywny
Typ zarządzania Aktywne
Notowania i obrót Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Wycena aktywów Na koniec miesiąca
Opłata za zarządzanie 2% p.a.
Opłata za wynik 20% zysku, pobierana jeśli zysk przekracza 15% w skali roku

Zarządzający

Piotr Dziadek

Wiceprezes

Jarosław Niedzielewski

Zarządzający funduszami

Maciej Kołodziejczyk

Zarządzający funduszami

Łukasz Hejak

Zarządzający funduszami

Maciej Chudzik

Zarządzający funduszami

Mikołaj Stępniewski

Zarządzający funduszami

Ogłoszenia