Kategorie funduszy

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Czym różnią się kategorie funduszy?

Podstawowy podział funduszy na kategorie jest pochodną tego, w co inwestują one powierzone im środki – czy są to akcje, obligacje, surowce.

Wielu osobom inwestowanie kojarzy się z przede wszystkim z akcjami i obligacjami. Są jednak również inne klasy aktywów, w które można inwestować. Właśnie to, z której klasy aktywów chcą fundusze chcą czerpać zyski determinuje ich podział kategorie. Każdą z klas możemy rozbić na mniejsze grupy używając różnych kryteriów - na przykład geografii (akcje europejskie, czy amerykańskie) lub rodzaju oprocentowania (obligacje stało- lub zmiennokuponowe). W związku z tym również w ramach jednej klasy funduszy mogą istnieć różne podkategorie.

Podstawowe kategorie funduszy to:

  • fundusze akcyjne – źródłem ich zysku ma być wzrost wartości akcji, jak również dywidendy wypłacne przez spółki;
  • fundusze dłużne – zarabiają na odsetkach od różnego rodzaju papierów dłużnych w tym przede wszystkim od obligacji;
  • fundusze surowcowe – lokują pieniądze w surowce lub instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku surowców. Mogą też specjalizować się w inwestowaniu w spółki wydobywające lub przetwarzające surowce.
  • fundusze nieruchomości – źródłem zysku może być tu obrót nieruchomościami lub ich wynajem;
  • fundusze mieszane – inwestują w dowolnie wybraną kombinację różnych aktywów tak, by rozproszyć (zdywersyfikować) ryzyko inwestycyjne.

Powyższy podział zakłada oczywiście pewne uproszczenia (fundusze obligacji mogą na przykład czerpać zysk z różnicy między obecnym i przyszłym poziomem stóp procentowych). Generalnie jednak odzwierciedla podstawowe założenia umożliwiające rozróżnienie kategorii funduszy. 

Kategorie funduszy

W naszej ofercie znajdziesz różne kategorie funduszy. Poznaj je i zbuduj swój portfel inwestycyjny!

Zobacz również

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.

Jak zainwestować

Sprawdź jak najłatwiej zainwestować w fundusze Investors

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i zaoszczędź na podatkach.