Investor Surowcowy | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-05-315,3 mln PLN
Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Surowcowy. Wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki85,48
Stopa zwrotu
1 dzień0,46%
1 miesiąc0,09%
3 miesiące4,45%
6 miesięcy8,16%
Od początku roku5,36%
1 rok3,59%
3 lata-11,08%
5 lat2,93%
Od pierwszej wyceny
2015-03-16
-14,48%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz funduszy
 • Ekspozycja na rynek surowców

Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w:

 • jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na globalne rynki surowców lub akcje spółek prowadzących działalność w obszarach poszukiwania, wydobycia lub handlu surowcami,
 • akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące działalność w obszarach poszukiwania, wydobycia lub handlu surowcami.

Ekspozycja walutowa funduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym. Ma to na celu ograniczenie wpływu na wycenę jednostek uczestnictwa wahań kursu złotego w stosunku do kursów walut rynków, na których inwestuje Investor Surowcowy.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Surowcowy dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających ekspozycji na rynki surowców, 
  • akceptujących ryzyko wahań inwestycji wynikających ze zmiany sytuacji na rynkach surowców.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy akcyjnych. Jeśli chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Jeśli szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - sprawdź naszą ofertę funduszy obligacji i oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III R pkt. 13 Prospektu Informacyjnyego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Surowcowy
  Typ zarządzania Aktywne
  Początek działalności funduszu 16.03.2015 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark Brak
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik Brak
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Kołodziejczyk

  Zarządzający funduszami