Investor Niemcy | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:5/7
Aktywa na dzień:2024-05-3119,6 mln PLN
Z dniem 24 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu na Investor Niemcy. Wyniki historyczne przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki266,56
Stopa zwrotu
1 dzień-0,75%
1 miesiąc-1,55%
3 miesiące0,79%
6 miesięcy5,58%
Od początku roku4,85%
1 rok7,28%
3 lata0,79%
5 lat25,96%
Od pierwszej wyceny
2008-10-07
166,51%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki110,63
Stopa zwrotu
1 dzień-0,74%
1 miesiąc-1,37%
3 miesiące1,31%
6 miesięcy6,62%
Od początku roku5,82%
1 rok9,10%
Od pierwszej wyceny
2022-01-19
10,63%
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki115,88
Stopa zwrotu
1 dzień-0,75%
1 miesiąc-1,48%
3 miesiące1,02%
6 miesięcy6,05%
Od początku roku5,27%
1 rok8,25%
Od pierwszej wyceny
2022-02-25
15,88%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz funduszy
 • Ekspozycja na niemiecki rynek akcji

Fundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią  ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny poprzez  inwestycje w:

 • jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
 • jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny,
 • akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku niemieckim.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III G pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Niemcy dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji niemieckich przedsiębiorstw,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III G.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 7.10.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% CDAX, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 1,4% p.a.
  Opłata za wynik

  Brak

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Kołodziejczyk

  Zarządzający funduszami