Ochrona danych osobowych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) zmienia zakres ochrony danych osobowych oraz wprowadza nowe obowiązki dla Administratora Danych Osobowych. Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 (dalej ,,Towarzystwo”), a w przypadku nabycia lub posiadania przez Panią/Pana jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, Administratorem danych osobowych staje się fundusz, którego jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne nabył dany uczestnik.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres:

a) w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uczestnictwa w Funduszu w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników Funduszu,

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od  dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c) w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o.- agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;

6) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Fundusz przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Fundusz; podmioty którym Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Fundusz lub podmiot, któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych);

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;

10) przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;

11) w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. – zarządzająca Investor Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Investor Parasol Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Investor PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (dalej: „Fundusze”) – dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Investors TFI S.A. są pozyskiwane w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana. W związku z powyższym informujemy, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz;
2)    kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email:  iod@investors.pl;

3)    Fundusz pozyskał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców. Źródłem przetwarzanych danych jest osoba, która wskazała Panią/Pana  jako: uposażonego, spadkobiercy, reprezentanta osoby prawnej, pełnomocnika uczestnika, zastawnika;

4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres :

a)     w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO; dane osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji uczestnictwa w Funduszu w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników Funduszu,

b)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z Ustawy i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od  dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c)     w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Funduszu, w tym w formie marketingu bezpośredniego, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; dane osobowe będą w tym celu przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

d)    w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;

5)    Pani/Pana dane osobowe są niezbędne w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń dysponowania jednostkami uczestnictwa oraz składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; brak danych uniemożliwi realizację tych czynności;

6)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o.- agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Fundusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;

7)    ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

8)    ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Fundusz przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

9)    ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Fundusz; podmioty którym Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Fundusz lub podmiot, któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych);

10)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;

11)  przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;

w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PROFILAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI
Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są współadministrowane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z administratorami portali społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn w zakresie prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale, w tym komunikator, oraz prowadzenie innych działań marketingowych w ramach administrowania tzw. Fanpage-y. W związku z powyższym informujemy, że:

1) tożsamość i dane kontaktowe administratora: Administratorem Danych Osobowych (dalej  administrator) jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-640 Warszawa), ul. Mokotowska 1 (dalej „Investors TFI”).

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;

3) cele przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest analityka funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego, a także bieżąca korespondencja przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale, w tym komunikator, oraz prowadzenie innych działań marketingowych w ramach fanpage-y na portalach społecznościowych Facebook (zasady wykorzystania danych osobowych przez dostawcę serwisu: ttps://www.facebook.com/privacy/explanation) i LinkedIn (zasady wykorzystania danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy). W związku z powyższym, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi także art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Dostawcy serwisów:

· Facebook  Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

· LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage-a Investors TFI ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

4) informacje o odbiorcach danych osobowych:

Administrator danych osobowych może udostępniać dane osobowe innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

4) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portali społecznościowych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

5) informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

·  uzyskania od administratora portalu społecznościowego informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO,

·  żądania od administratora portalu społecznościowego sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·  wniesienia do administratora portalu społecznościowego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·  żądania od administratora portalu społecznościowego niezwłocznego usunięcia danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 17 RODO,

·  żądania od administratora portalu społecznościowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 18 RODO.

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Investors TFI S.A. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu analityki funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego, a także bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale Facebook oraz LinkedIn, w tym komunikator, oraz prowadzenie innych działań marketingowych w ramach fanpage-y na wskazanych portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

8)   Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

9)    Dane będą przechowywane w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane:

· do momentu, w którym Pan / Pani zrezygnuje z monitorowania profilu społecznościowego Towarzystwa na portalu Facebook lub LinkedIn,

· przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Investors TFI S.A. jako Administratora danych,

· w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy Investors TFI S.A. ustali, że dane uległy dezaktualizacji,

· dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage-a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami;

· w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłosi Pan/Pani swój sprzeciw.

12) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Na podstawie przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W INVESTORS TFI
Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Investors TFI S.A. są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana.

 1) tożsamość i dane kontaktowe administratora: Administratorem Danych Osobowych (dalej  administrator) jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-640 Warszawa), ul. Mokotowska 1 (dalej „Investors TFI”).

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;

3) cele przetwarzania danych osobowych: Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji.

4) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

·  uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO,

·  żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·  żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 17 RODO,

·  żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 18 RODO,

·  otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Investors TFI. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

8)   Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

9)    Dane będą przechowywane przez okres 1 roku licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.

10) W każdym momencie, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

11) Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zatrudnienie w Investors TFI.

12) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Na podstawie przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych dla Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO, Investor PPK SFIO, jest Pan Dariusz Fornal. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@investors.pl

Inspektorem Ochrony Danych dla Investors TFI S.A. oraz pozostałych funduszy zarządzanych przez Investors TFI S.A. jest Pan Paweł Jakubiak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@investors.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.”

Zobacz również

Polityka cookies

Dowiedz się co to są pliki cookies i jak je wykorzysujemy.

Bezpieczeństwo w sieci

Sprawdź jak bezpiecznie korzystać z serwisu Investor Online.

Wszystko o inwestowaniu

Sprawdź co warto wiedzieć inwestując pieniądze.