Informacja o Towarzystwie

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Informacje dotyczace Investors TFI S.A. oraz usług swiadczonych przez TFI w zakresie posrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lubspecjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarzadzanych przez TFI