Koszty inwestowania w fundusze

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Jakie są koszty inwestowania w fundusze?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z kosztami związanymi z zarządzaniem, dystrybucją i funkcjonowaniem tychże funduszy. Warto jednak pamiętać, że podawana wycena (a co za tym idzie wynik funduszu) uwzględnia większość kosztów (wyjątkiem są opłata ewentualna opłata dystrybucyjna i opłata za zamianę/konwersję).

Inwestowanie wiąże się następującymi kosztami:

  • Opłata za zarządzanie - pobierana za zarządzanie funduszem, czyli na przykład: tworzenie strategii, decydowanie, w jakie aktywa fundusz zainwestuje, czy kontrolowanie ryzyka i płynności. Podaje się ją jako procent pobierany od zainwestowanych środków w skali roku. Gdy zdecydujesz się na IKE lub IKZE z funduszami Investors możesz skorzystać z niższej opłaty za zarządzanie!
  • Opłata za wynik (sukces) - stosowana w przypadku części funduszy. Jest pobierana wtedy, gdy fundusz spełni określone warunki, czyli przede wszystkim osiągnie wynik lepszy od swojego benchmarku (stopy odniesienia).
  • Opłata dystrybucyjna - nazywana również opłatą manipulacyjną. Jej wysokość jest ustalana przez dystrybutora i przez niego pobierana. Gdy inwestujesz za pośrednictwem Investor Online, opłata ta nie jest pobierana.
  • Opłata za konwersję lub zamianę. Jest to oplata, która może pobrać dystrybutor gdy przenosisz swoje środki z jednego funduszu do innego (np. z Investor Obligacji do Investor Quality). Gdy inwestujesz za pośrednictwem Investor Online, opłata ta nie jest pobierana.

Oprócz powyższych opłat, majątek funduszu obciążają koszty związane z jego funkcjonowaniem (np. koszty księgowe, transakcyjne). Co istotne, codzienne wyceny oraz prezentowane stopy zwrotu uwzględniają już wszystkie koszty, poza opłatą dystrybucyjną oraz opłatą za konwersję/zamianę.

Zobacz również

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i zaoszczędź na podatkach.