Investor Top Małych i Średnich Spółek

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2023-05-31120,2 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki354,32
Stopa zwrotu
1 dzień1,19%
1 miesiąc1,26%
3 miesiące7,19%
6 miesięcy13,40%
Od początku roku15,73%
1 rok12,86%
3 lata26,89%
5 lat25,53%
Od pierwszej wyceny
2002-11-27
252,21%
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki425,86
Stopa zwrotu
1 dzień1,19%
1 miesiąc1,36%
3 miesiące7,25%
6 miesięcy13,93%
Od początku roku16,04%
1 rok13,98%
3 lata33,19%
5 lat35,09%
Od pierwszej wyceny
2004-12-24
123,42%
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki548,94
Stopa zwrotu
1 dzień1,26%
1 miesiąc1,60%
3 miesiące8,19%
6 miesięcy14,71%
Od początku roku17,10%
1 rok15,26%
3 lata35,17%
5 lat41,68%
Od pierwszej wyceny
2005-09-26
206,53%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz akcji
 • Koncentracja na papierach małych i średnich spółek
 • Aktywna selekcja spółek

Fundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III G pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Inwestycja w Investor Top Małych i Średnich Spółek dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2023

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych. Nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III G.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 27.11.2002 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 65% mWIG40 Total Return, 20% sWIG80 Total Return, 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik

  20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Łukasz Hejak

  Zarządzający funduszami