Investor Zrównoważony | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2023-05-31780,8 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki724,73
Stopa zwrotu
1 dzień1,12%
1 miesiąc2,38%
3 miesiące7,26%
6 miesięcy10,29%
Od początku roku12,96%
1 rok9,66%
3 lata2,28%
5 lat16,48%
Od pierwszej wyceny
1998-01-05
624,73%
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki847,49
Stopa zwrotu
1 dzień1,12%
1 miesiąc2,37%
3 miesiące7,31%
6 miesięcy10,72%
Od początku roku13,28%
1 rok10,89%
3 lata7,50%
5 lat26,55%
Od pierwszej wyceny
2004-12-29
225,69%
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki1064,21
Stopa zwrotu
1 dzień1,14%
1 miesiąc2,89%
3 miesiące8,04%
6 miesięcy11,50%
Od początku roku14,07%
1 rok11,67%
3 lata8,51%
5 lat30,78%
Od pierwszej wyceny
2005-09-26
280,78%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz mieszany
 • Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej

Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III E pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Inwestycja w Investor Zrównoważony dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2023

  Nagrody

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • Chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym.
  • Chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych i oszczędnościowych.
  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy akcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 4 lata

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III E pkt 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Mieszany
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 15.11.1999 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 37% WIG, 18% MSCI World Net Total Return USD Index, 30% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+0,10%)
  Opłata za nabycie max. 2,5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Chudzik

  Zarządzający funduszami