Investor Value | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-05-314,3 mln PLN
Z dniem 30.06.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy na Investor Value. Wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-06-13
Wycena jednostki102,49
Stopa zwrotu
1 dzień-0,62%
1 miesiąc1,34%
3 miesiące4,24%
6 miesięcy12,13%
Od początku roku9,35%
1 rok16,76%
3 lata3,13%
5 lat4,07%
Od pierwszej wyceny
2015-03-16
2,50%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz akcji.
 • Koncentracja na spółkach charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży czy też szerokiego rynku akcji.
 • Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej

Strategia Investor Value zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. W portfelu Investor Value znajdą się głównie akcje spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Zachodniej oraz USA.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Value dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji, 
  • akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy  mieszanych i oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III N pkt. 13 Prospektu Informacyjnyego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Akcji
  Typ zarządzania Aktywne
  Początek działalności funduszu 16.03.2015 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 1,5% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Tomasz Piotrowski

  Zarządzający funduszami