Investor Obligacji | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2024-04-30358,4 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki349,78
Stopa zwrotu
1 dzień-0,01%
1 miesiąc1,10%
3 miesiące0,46%
6 miesięcy3,23%
Od początku roku0,55%
1 rok7,79%
3 lata-4,04%
5 lat3,17%
Od pierwszej wyceny
1998-01-05
249,78%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki367,10
Stopa zwrotu
1 dzień0,00%
1 miesiąc1,11%
3 miesiące0,51%
6 miesięcy3,38%
Od początku roku0,63%
1 rok8,45%
3 lata-2,17%
5 lat6,69%
Od pierwszej wyceny
2004-12-24
79,61%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki401,59
Stopa zwrotu
1 dzień0,00%
1 miesiąc1,17%
3 miesiące0,66%
6 miesięcy4,07%
Od początku roku0,87%
1 rok9,51%
3 lata-0,23%
5 lat9,13%
Od pierwszej wyceny
2005-09-23
86,79%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki120,86
Stopa zwrotu
1 dzień0,00%
1 miesiąc1,16%
3 miesiące0,64%
6 miesięcy4,02%
Od początku roku0,83%
1 rok9,40%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
20,86%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz papierów dłużnych
 • Dominujący udział papierów skarbowych
 • Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków funduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Inwestycja w Investor Obligacji dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2024

  Nagrody

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanychakcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 2 lata

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III F pkt. 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Obligacji
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 5.01.1998 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie max. 0,5%
  Opłata za zarządzanie 1,1% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Mikołaj Stępniewski

  Zarządzający funduszami

  Michał Wiernicki

  Zarządzający funduszami