strategie-funduszy-akcji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Strategie funduszy akcji

Fundusze akcji to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania. W swojej konstrukcji są to zazwyczaj dość intuicyjne produkty. Powierzone przez klientów środki, fundusze inwestują w grupę spółek (lub instrumenty dające ekspozycję na dane spółki). Z drugiej jednak strony, ze względu na mnogość firm, ich stopień rozwoju, wielkość, czy rejon działania, fundusze akcji w ramach jednej grupy produktowej oferują inwestorom wiele różnych strategii. 

 

Fundusze akcji można podzielić według dwóch głównych kryteriów:

 

Geografia

Pierwszym generalnym kryterium doboru funduszu jest jego polityka inwestycyjna związana z geografią. Fundusze akcji polskich inwestują większość lub całość swoich aktywów w krajowych emitentów. Na podobnej zasadzie działają fundusze akcji amerykańskich, europejskich, azjatyckich, czy inne fundusze posiadające sprecyzowaną geograficznie politykę inwestycyjną. Istnieją również fundusze akcji zagranicznych, w których polityka inwestycyjna nie przewiduje konkretnego miejsca lokowania inwestycji (z założenia inwestują one w akcje spółek z rynków rozwiniętych; fundusze akcji rynków wschodzących są oddzielną kategorią). 

Strategia - typ spółek

Kolejnym kluczowym czynnikiem doboru odpowiedniego funduszu akcji jest świadomość jego strategii, która definiuje spółki dobierane do portfela, przez co ma bezpośredni wpływ na zarówno wycenę jak i zmienność funduszu. Mnogość typów, wielkości czy branż w których działają notowane firmy, pozwala funduszom na stworzenie wielu strategii bazujących lub łączących te kryteria. Istnieją więc fundusze akcji koncentrujące się na małych spółkach, spółkach wypłacających dywidendę czy spółkach z wybranego sektora – na przykład nowych technologii. Co istotne, brak dywidendy niekoniecznie oznacza że firma jest niewarta uwagi - część firm, nawet jeśli od lat przynoszą sowite zyski, decydują o niewypłacaniu dywidendy w celu reinwestowania zysków w dalszy rozwój.

Fundusze akcji w Investors TFI


W ofercie Investors TFI znajdziemy ponad 10 otwartych funduszy akcji i zróżnicowanych strategii, zarówno pod względem geografii jak i strategii. Do funduszy akcji polskich możemy zaliczyć Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu i Investor Top Małych i Średnich Spółek. Pozostała część funduszy jest zaklasyfikowana jako fundusze akcji zagranicznych. W zależności od strategii inwestują one na wielu rynkach rozwiniętych (na przykład Investor Quality czy Investor Nowych Technologii) lub w konkretnym kraju (na przykład Investor Niemcy czy Investor Turcja).

Co istotne, nawet w funduszach akcji polskich w Investors, portfel inwestycyjny uzupełniamy spółkami z giełd rynków rozwiniętych. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Podsumowując

  • Fundusze akcji oferują mnogość strategii, które zależne są przede wszystkim od obszaru geograficznego lub/i typu spółek dobieranych do portfela.
  • Nawet w przypadku funduszy akcji polskich, w Investors uzupełniamy portfel spółkami zagranicznymi, co pozwala zredukować ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Poslce, oraz zwiększyć płynność portfela.

Udostępnij, jesli spodobał Ci się nasz artykuł!

Zobacz również

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestycji w kontekście oszczędzania na emeryturę.

Obligacje - tylko jakie?

Czym różnią się fundusze oszczędnościowe i obligacji.