Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?


 

Przed rozpoczęciem inwestowania w fundusze często zastanawiamy się, czy środki ulokowane w ten sposób są bezpieczne. Choć inwestowanie jako takie wiąże się z ryzykiem (piszemy o tom w naszym materiale Zanim zaczniesz), to ustawodawca regulując działalność funduszy dołożył starań, by zabezpieczyć interes ich uczestników.

Przede wszystkim kontrolę zarówno nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), jak  i zarządzanych przez nie funduszy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzoruje one przestrzeganie regulacji prawnych i w skrajnych wypadkach może cofnąć TFI zezwolenie na prowadzenie działalności.

Z punktu widzenia inwestorów, bardzo ważną sprawą jest fakt, że każdy fundusz ma osobowość prawną. Oznacza to, że jego aktywa są niezależne od majątku Towarzystwa. Skutkuje to tym, że w razie kłopotów finansowych TFI, pieniądze zgromadzone w funduszach są wyłączone z masy upadłościowej Towarzystwa.

Trzecim istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo inwestorów jest fakt, że aktywa funduszu są przechowywane na rachunku depozytariusza, którym w praktyce jest jeden z prowadzących w Polsce działalność banków. Depozytariusz jest uprawniony do kontrolowania, czy zarządzanie aktywami funduszu, w szczególności przestrzeganie limitów zaangażowania i obciążenia funduszu kosztami, jak również wycena aktywów netto, funduszu odbywają się zgodnie z prawem oraz statutem funduszu.

Dodatkowo same TFI dbają o transparentność prowadzonych działań. Investors TFI, podobnie jak inne czołowe krajowe firmy zarządzające funduszami, jest uczestnikiem programu Dobre Praktyki Informacyjne, którego celem jest zwiększenie przejrzystości funduszy inwestycyjnych.

Zobacz również

Unikaj błędów

Sprawdź, jakich błędów unikać podczas inwestowania.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.