Investors TFI | Co to jest fundusz inwestycyjny

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, w którym środki Twoje i innych inwestorów lokowane są zgodnie ze strategią funduszu. Podstawowym zadaniem funduszu jest pomnażanie pieniędzy powierzonych mu przez uczestników.

Fundusz inwestycyjny to odrębna osoba prawna – majątek klientów ulokowany w funduszu jest całkowicie niezależny od majątku towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które nim zarządza. Z punktu widzenia regulacji prawnych fundusze dzielą się na trzy grupy:

  • fundusze otwarte (FIO),
  • specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO),
  • fundusze zamknięte (FIZ),

W uproszczeniu różnice między nimi sprowadzają się do dwóch podstawowych spraw: polityki inwestycyjnej oraz ograniczeń w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa.

Fundusze zamknięte mają największy katalog instrumentów w które mogą inwestować. W ich portfelu mogą znaleźć się na przykład udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też nieruchomości. Tego rodzaju inwestycje są zdecydowanie mniej płynne (trudniej pozbyć się nieruchomości niż akcji spółki giełdowej), co oznacza, że fundusze zamknięte muszą mieć możliwość rzadszej wyceny tytułów uczestnictwa i ograniczania zwrotu pieniędzy inwestorom. O ile wejście i wyjście z funduszu otwartego jest możliwe praktycznie w każdym momencie, o tyle w przypadku funduszy zamkniętych z reguły wiąże się z nawet kilkumiesięcznym oczekiwaniem.

Specjalistyczny funduszu inwestycyjny otwarty (SFIO) jest pewnego rodzaju hybrydą funduszu otwartego (FIO) i zamkniętego (FIZ). Ma większą swobodę w określaniu polityki inwestycyjnej niż FIO, może (ale nie musi) też ograniczać krąg inwestorów oraz określać w jakich warunkach uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa.

W ofercie Investors jest zarówno fundusz inwestycyjny otwarty (Investor Parasol FIO), jak i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (Investor Parasol SFIO oraz Investor PPK SFIO). Wszystkie działają jako fundusze parasolowe (więcej o tym, czym jest fundusz parasolowy możesz przeczytać tu). Investor PPK SFIO jest właśnie funduszem, który zawęził krąg inwestorów – jego uczestnikiem mogą zostać wyłącznie uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Uczestnikiem funduszy Investor FIO oraz Investor SFIO może zostać niemal każdy (wyjątki dotyczą np. osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej), a ich jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane w każdym dniu, w którym działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (czyli w niemal wszystkie dni robocze).

Zobacz również

Unikaj błędów

Sprawdź, jakich błędów unikać podczas inwestowania.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.