Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

44.30 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,18 %
1 miesiąc
-0,78 %
3 miesiące
0,57 %
6 miesięcy
-0,23 %
Od początku roku
-1,40 %
1 rok
1,28 %
3 lata
26,10 %
5 lat
48,91 %
10 lat
110,15 %
Od pierwszej wyceny
15.11.1999
342,56 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,96 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

53.90 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,19 %
1 miesiąc
-0,63 %
3 miesiące
1,03 %
6 miesięcy
0,73 %
Od początku roku
0,11 %
1 rok
3,30 %
3 lata
33,95 %
5 lat
62,01 %
10 lat
140,52 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
209,24 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,96 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

60.14 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,18 %
1 miesiąc
-0,61 %
3 miesiące
1,08 %
6 miesięcy
0,79 %
Od początku roku
0,20 %
1 rok
3,42 %
3 lata
35,30 %
5 lat
67,33 %
10 lat
160,46 %
Od pierwszej wyceny
1.08.2005
231,90 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,96 mld PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz mieszany
  • Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej
Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 40%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w dokumencie Kluczowe Infromacje dla Inwestorów oraz w rozdziale III B pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • konserwatywnych, chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym,
  • chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.
Jeśli
  • całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych
    i oszczędnościowych,
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.

NAGRODY

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz ponownie otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

RATING ANALIZ ONLINE

RATING ANALIZ ONLINE

W 2015 i 2016 roku Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został oceniony przez Analizy Online najwyższym możliwym ratingiem - 5 gwiazdek.

Alfa 2014 Subfundusz ponownie najlepszy!

Alfa 2014 Subfundusz ponownie najlepszy!

Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Interpretacja ocen Analiz Online

Te fundusze powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Oczekujemy, że wyższa od przeciętnej jakość produktów będzie przekładać się na wynik na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie, w średnim i długim terminie.

Zastanów sie czy warto jest mieć te fundusze w portfelu. Przeciętna jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie II i III kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie.

W Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań. Słabsza od przeciętnej jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie III i IV kwartyla stóp zwrotu w danej grupie.


Struktura portfela na dzień: 30.09.2021

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Mieszane
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 2.50%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
benchmark
30% WIG, 40% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 30% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).