Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

72.48 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,76 %
1 miesiąc
-19,15 %
3 miesiące
-22,56 %
6 miesięcy
-16,21 %
Od początku roku
-22,37 %
1 rok
-14,32 %
3 lata
-5,23 %
5 lat
-0,17 %
10 lat
-6,50 %
Od pierwszej wyceny
28.01.2008
-27,87 %

Stan na dzień:

Aktywa

9,93 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

79.69 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,77 %
1 miesiąc
-19,00 %
3 miesiące
-22,06 %
6 miesięcy
-15,12 %
Od początku roku
-21,93 %
1 rok
-13,03 %
3 lata
-2,27 %
5 lat
4,70 %
10 lat
2,42 %
Od pierwszej wyceny
2.09.2009
25,12 %

Stan na dzień:

Aktywa

9,93 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

96.43 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,76 %
1 miesiąc
-18,96 %
3 miesiące
-21,94 %
6 miesięcy
-14,85 %
Od początku roku
-21,82 %
1 rok
-11,45 %
3 lata
4,52 %
5 lat
16,67 %
Od pierwszej wyceny
31.03.2010
22,47 %

Stan na dzień:

Aktywa

9,93 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwijających się, głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach – Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, 2) brazylijskiego – Deutsche Invest I Brazilian Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) rosyjskiego – DWS Russia, 5) chińskiego – Deutsche Invest I Chinese Equities, 6) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, 7) Ameryki Łacińskiej – Deutsche Invest I Latin American Equities.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze jednostki uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.


Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
benchmark
90% MSCI EM BRIC i 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).