Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

48.13 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
1,73 %
1 miesiąc
-13,87 %
3 miesiące
-14,68 %
6 miesięcy
-11,25 %
Od początku roku
-14,69 %
1 rok
-10,21 %
3 lata
-9,21 %
5 lat
-1,35 %
10 lat
-6,11 %
Od pierwszej wyceny
21.12.2006
-51,88 %

Stan na dzień:

Aktywa

53,69 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Główną część portfela powinny stanowić akcje, głównie małych i średnich spółek tj. takich których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest niższa niż 3 miliardy euro. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%.

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych, ustaloną wartością spółki. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III H pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.


NAJLEPSZY FUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

NAJLEPSZY FUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

W 2013 roku Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO wypracował najlepszy wynik (21.5%) w swojej grupie wg klasyfikacji prowadzonej przez Analizy Online.

Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
opłata za wyniki
25% zysku ponad benchmark
benchmark
70% Investor MS (Investor Polish Mid and Small Cap Index - Investor Średnich i Małych Spółek), 30% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).